skip to Main Content

STORE VEJLEÅDALEN

En overset naturperle på Københavns Vestegn

Vikingebro opføres tværs over Store Vejleådalen – et varieret og kuperet kulturlandskab i kanten af Vestskoven, der rummer fortællinger og natur, kun de færreste kender.

Da isen trak sig tilbage efter sidste istid for cirka 12.000 år siden, efterlod smeltevandet sig en dyb fure i landskabet mellem vore dages Albertslund- og Høje Taastrup Kommune. I denne fure fik Store Vejleå sit udspring, og lavningen omkring åen kalder vi i dag derfor Store Vejleådalen.

I periferien af ådalen ligger landsbyerne Risby, Vridsløsemagle, Ledøje og Herstedvester, der dækker et kulturlandskab, hvor fortidens spor er rigt bevaret. Her finder man både gravhøje fra oldtidens agerbrugsamfund, spor efter den arktiske indlandsis og dens floder, og arkæologiske fund, der vidner om, at området med sine åsystemer, søer, moser og jordbund til alle tider har haft afgørende betydning for de mennesker, der levede der.

I dag er ådalen for mange en ukendt oase i et område af Danmark, man oftest forbinder med nybyggeri og beton. Her findes varierede naturtyper som både mose, skov, søer og eng, og man kan være heldig at spotte både rørhøg, fiskeørn, rød glente, græshoppesanger og pungmejse eller støde på sjældne plantearter som kødfarvet gøgeurt og vinget perikon.

Den gamle Porsemosen

I den nordlige ende af Store Vejleådalen – i den fugtige lavning mellem Ledøje og Vridsløsemagle – ligger Porsemosen, som i vikingetiden var en lavvandet sø. Porsemosen er med sine cirka 100 hektar den største uspoleret mose mellem Roskilde og København. I mosen er der fundet 5.500 gamle spor efter menneskelig aktivitet, og mosen har blandt andet været et sted, hvor der blev ofret til guderne. Fra den sene vikingetid helt op til slutningen af anden verdenskrig, har mosen været rig på tørv, som man har udnyttet til brændsel.

I dag gror blandt andet den sjældne vandplante blærerod i Porsemosen, og mosen huser flere beskyttede dyrarter, fx spidssnudet frø og stor vandsalamander. Til gengæld finder man – modsat, hvad man skulle tro – ingen porse i mosen! Porsebusken er en surbundsplante og gror derfor bedst i nærringsfattig jord, hvilket ikke længere er karakteristisk for Porsemosen. Men tidligere har mosen været et såkaldt fattigkær – altså et fugtigt område med sur bund – og måske vikingerne dengang har draget fordel af porsen, der kan indgå som  krydderi i mjød.

Da der er store artmæssige værdier i Porsemosen er adgangen til arealet begrænset. For at tilgodese beskyttelsen af naturen, er Porsemosen fredet og store dele i privat eje.

Mosen

Porsemosen er den største uspoleret mose mellem Roskilde og København. Mosen har blandt andet været et sted, hvor der blev ofret til guderne. Foto: Navn

Den moderne Vestskoven

Ved Risby nord for Albertslund mødes Store Vejleådalen og Vestskoven. Vestskoven er stadig en vårunge i sammenligning med andre danske skove og har kun lige rundet de 50 år. Den blev anlagt i 1967, hvor folketinget besluttede, at Københavns Vestegn skulle have sin egen skov. Skoven er anlagt som en lystskov – dvs. at dens primære formål er at være udflugtssted for byboere, og at den derfor plejes efter publikums interesser. Nogle steder drives skoven som traditionelt skovbrug, andre steder får planter og træer lov til at vokse uden nogen form for indgreb, hvilket med tiden giver et mere urskovsagtigt præg.

Nord for Risby ligger Vestskovens stævningeskov. En stævningsskov er en gammel form for landbrug, hvor man udnytter løvtræers evne til at skyde igen fra stubben eller roden, når træet er skåret ned. At stævne betyder, at man skærer stammen ned med henblik på genvækst, og siden oldtiden har bønderne stævnet et skovstykke for at få dannet de lange, lige stammer, man skulle bruge til redskaber, huse og gærder. I dag er det primært skolebørn, der modtager undervisning i stævning i Stævningsskoven, hvor de får indtryk af, hvor meget arbejde der må investeres i denne driftform, og hvor stort udbytte den giver.

Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum

Ved Risby anlagde man i 1992 en vikingelandsby med rekonstruktioner af forskellige vikingehuse i fuld skala. Vikingelandsbyen har siden været er en levende formidlingsinstitution og et historisk værksted, hvor skolebørn fra Albertslund og nabokommuner deltager i undervisningsforløb med udgangspunkt i vikingetiden. Blandt andet undervisning i Stævningsskoven, hvor eleverne fælder træer med vikingeøkser og lærer om træets historie.

Fra Vikingelandsbyen går der en gammel sti over ådalen op til Kroppedal Museum.  Det er på denne sti, at Danmarks længste vikingebro- og vej nu opføres. Kroppedal Museum som er et statsanerkendt kulturhistoriske museum, der formidler både arkæologi og nyere tids historie med særligt fokus på Vestegnen. Museet er desuden museum for dansk astronomihistorie.

Mere information

VIKINGEBRO

VIKINGEBRO er placeret i Store Vejleådalen mellem Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum

  Find vej

  kontakt@vikingebro.dk

  telefonnummer

  facebook.com/vikingebro

Området_Erling Se flere billeder her